5วันเ กิด นี้ เทวด าให้ร วย มีสุ ขทั้งคร อบค รัว

วันพฤหัส

เ รื่ อ งต่าง จะเข้ ามาจากทางตรง และทางอ้อม จะมี

คนที่อยู่ในที่ทำงานที่ไม่ค่อยถูกชะต ากัน ร ะวั งอย่ าทำอะไรที่โดเด่น

เกินหน้าเกินตามากไปนัก มีคนจ้องอิ จ ฉ าคุณอยู่ลับ ทำอะไรแต่พอดี

ไม่ตึงไม่หย่อนจนเกินไป คนต่างชาติหรือลูกครึ่งจะนำความสำเร็จเข้ ามาให้คุณ

วันเสาร์

ช่วงนี้ บ างทีผีเข้ าผีออกใครจะทำอะไร ก็ดูไม่ถูกใจคุณไปเสี ยหมด

จนเกิ ดความ เ ค รี ย ด จนปวดตา ด ว งชะต ามีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง

ได้เพิ่มเงิ นเดือน มีความสำเร็จ ที่ดี แถมเงิ นทอ งก็จะร าบรื่นดีมาก แถมท่าน

ยังมีเกณฑ์ได้ โ ชคลาภจากการเสี่ ย งโ ชค

วันอาทิตย์

ค่อย ศึกษา ค่อย เรียนรู้ อย่ าบุ่มบ่ ามหรือรีบร้อน ขอเตื อนว่า อย่ าไว้ใจทาง อย่ าวางใจใครให้มากนัก

เพร าะอาจทำให้คุณผิ ดหวัง หรือเสี ยใจได้ เพร าะความใจร้อนอาจ จะเกิ ด

ปั ญหาตามมาได้ ชะต าชี วิตจะโดดเด่นในเ รื่ อ งของหน้าที่การงาน ผู้หญิ ง

ผิวข าว มีบุคลิกดี จะนำความโช คดี มาให้กับคุณแถมท่านยังมีเกณฑ์ได้โช ค

ลาภ จากการเสี่ ย งโช ค หากเจอคนข ายล็ อ ต เ ต อ รี่ที่เร่ข ายใกล้อนามัย

วันอังค าร

มีผู้ใหญ่ที่ใจดี มีอายุมากกว่า มีอำนาจเหนือกว่า

และ ด ว งชะต ายังได้รับ การคุ้มครองจากสิ่งศั กดิ์สิ ทธิ์ ที่ตนเองนับถือ กร าบ

จะได้รับข่ าวดีจากงานเ งิน ที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างประเทศ หรือคนที่อยู่ต่างถิ่น ต่างแดน เกิ ดความ

สำเร็จเป็นอย่ างดีแถมท่านยังมีเกณฑ์ได้โช คลาภ จากการ เ สี่ ย ง โ ชค

สังคมออนไลน์