ไทยพานิชย์ สินเชื่อ ธุรกิจไม่ต้องค้ำอนุมัติใน 30 นาที

สถานการณ์โควิดยังไม่คลี่คลาย ตอนนี้เริ่มมีการติดเชื้อเพิ่มเติมอีกกว่า 3,000 คน จากสถานบริการความบันเทิงย่านทองหล่อ

ทำให้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจไปอีก จนทำให้สถาบันการเงินต่างๆ ได้มองเห็นปัญหา จนเกิดโครงการกู้ฉุกเฉินขึ้น

ธนาคารไทยพานิชย์ ได้ทำการปล่อยสินเชื่อธุรกิจแบบไม่ใช้หลักประกัน เป็นสินเชื่อที่ตอบโจทย์เรื่องการทำธุรกิจ หรือธุรกิจที่ต้องการทุนหมุนเวียน วงเงินกู้สูงสุด 3 ล้านบาท ผ่อนนานสูงสุด 72 เดือน รู้ผลอนุมัติไว

จุดเด่น

เพื่อใช้ในการปรับปรุงสถานประกอบการ เป็นเงินทุนหมุนเวียนของธุรกิจ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของธุรกิจ เพื่อซื้อสินทรัพย์ที่ใช้ในธุรกิจ ไม่พิจารณาประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจ วงเงินสูงสุด 2 ล้านบาท ในกรณีที่มีประสบการณ์ทางธุรกิจมากกว่า 3 ปี วงเงินสูงสุด 3 ล้านบาท

รายละเอียด สินเชื่อธุรกิจแบบไม่ใช้หลักประกัน
เอกสารประกอบการสมัคร

บุคคลธรรมดา

 • สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร และคู่สมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนสมรส/สำเนาทะเบียนหย่า, สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ของผู้สมัคร และคู่สมรส (ถ้ามี)
 • ใบอนุญาตประกอบกิจการ, สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์
 • เอกสารรายการเดินบัญชีย้อนหลังไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • เอกสารอื่น ๆ ตามที่ธนาคารได้กำหนดไว้

นิติบุคคล

  • สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น และคู่สมรส (ถ้ามี)
  • สำเนาทะเบียนสมรส/สำเนาทะเบียนหย่า สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ของผู้ถือหุ้น และคู่สมรส (ถ้ามี)
  • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ ไม่เกิน 3 เดือน
  • บัญชีรายขื่อ/หนังสือบริคณห์สนธิ ผู้ถือหุ้น ไม่เกิน 3 เดือน
  • เอกสารรายการเดินบัญชีย้อนหลังไม่น้อยกว่า 6 เดือน
  • งบการเงินพร้อมหมายเหตุประกอบงบการเงินปีล่าสุด
  • เอกสารเสียภาษี เช่น ภพ.30, ภงด.90/91, ภพ.20/50 ทวิ พร้อมใบเสร็จชำระภาษี
  • เอกสารอื่น ๆ ตามที่ธนาคารได้กำหนดไว้เงื่อนไขสินเชื่อธุรกิจแบบไม่ใช้หลักประกัน
คุณสมบัติ : นิติบุคคล หรือเจ้าของกิจการมีประสบการณ์ในธุรกิจ 6 เดือนขึ้นไป

วงเงินสูงสุด : 3 ล้านบาท ผ่อนชำระนานสูงสุด : 72 เดือน

อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น : MRR +8% ต่อปี

ประเภทวงเงิน : วงเงินกู้ระยะยาว

เงื่อนไขและหลักเกณฑ์อนุมัติเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดไว้

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจจะยื่นขอกู้ยืม โปรดอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนนะคะ

สังคมออนไลน์