เ ช็ ค สิ ท ธิ์! นักเรียน-นักศึกษา รับเงินคนละ 2,000 บาท

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ ให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครอง ในสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของเชื้อ CV-19

ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในภาคเรียน 1/2564 กรอบวงเงิน 21,905,920 ล้านบาท โดยจ่ายผ่านสถานศึกษาและสถานศึกษาจ่ายตรงให้แก่นักเรียนนักศึกษา หรือ โอนเข้าบัญชีผู้ปกครอง คนละ 2,000 บาท

ขณะนี้สำนักงานงบประมาณอยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียด และจะส่งเรื่องมาที่กระทรวงศึกษาธิการ ภายในวันที่ 13 สิงหาคม 2564
วิธีเช็คสิทธิ์เงินเยียวยา นักเรียน นักศึกษา 2,000 บาท

  • เข้าเว็บไซต์ https://regis-stu.opec.go.th/regis/Login.htm?mode=initHelp
  • ในหน้าระบบงานทะเบียนให้เลือกประเภทนักศึกษา
  • ป้อนเลขประจำตัวประชาชนนักเรียน
  • กดปุ่ม ตรวจสอบ
  • ระบบจะแจ้งสิทธิ์เงินเยียวยานักเรียนให้ทราบ

ในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 นักเรียน นักศึกษา หรือ ผู้ปกครองจะได้รับเงินเยียวยาจำนวนคนละ 2,000 บาททันที

สังคมออนไลน์