เราชนะ เปิดเมนูใหม่สีแดง รับเงิน 7000

จากที่่ประชาชนได้รับเงินเยียวยๅล่ๅสุดคนละ 7000 แล้ววันนี้
การคลังขยายเวลาลงทะเบียน เราชนะ ผ่าน www.เราชนะ.com สำหรับกลุ่ม ไม่มีสมาร์ทโฟน
หรือ ประชาชนกลุ่มพิเศษ ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2564

 

 

ล่าสุดวันนี้
พบเมนูใหม่บนหน้าแรกของเว็บไซต์ มีชื่อว่า ลงทะเบียนกลุ่มพิเศษ (ปุ่มสีแดง)

เมื่อเข้าไปตรวจสอบใน เมนู ลงทะเบียนกลุ่มพิเศษ (ปุ่มสีแดง) พบว่าลักษณะการใช้งานของปุ่มเมนูใหม่
ลงทะเบียนกลุ่มพิเศษ เป็นการให้ตัวแทน หรือผู้ช่วยเหลือประชาชนกลุ่มพิเศษ

 

เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ มาลงทะเบียนแทนให้ได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. เข้าเว็บ แล้วคลิกที่ ลงทะเบียนกลุ่มพิเศษ ปุ่มสีแดง

 

2. คลิกถูก หน้าข้อความ ข้าพเจ้าได้อ่านและตกลงยินยอมตามรายละเอียดฯ ข้างต้น แล้วกดปุ่ม ยืนยัน

3. กรอกข้อมูลส่วนตัวของผู้ที่ต้องการสิทธิ เราชนะ ได้แก่ ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน
เลขหลังบัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด
ที่สำคัญ อย่าลืมใส่รายละเอียดของผู้แทนที่กรอกข้อมูลให้ประชาชนกลุ่มพิเศษ นั่นคือ
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ (เบอร์ของตัวแทน)
ชื่อ/สกุล บุคคลที่สามารถติดต่อได้
ความสัมพันธ์กับบุคคลที่ติดต่อได้

4. คลิกเครื่องหมายถูกหน้าข้อความ ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ฯ
5. กดคลิก ลงทะเบียน

สังคมออนไลน์