เตรียมเสนอรอบ 2 เราชนะมีเกณฑ์เเจกจริงหรือเช็กเลย

ผลคัดกรองคุณสมบัติสำหรับประชาชน กลุ่มผู้ที่ต้องการความช่ว ยเหลื อเป็นพิเศษที่ลงทะเบียนเข้าร่ วมโครงการเราชนะ
ระหว่างวันที่ 15  21 ก.พ. 2564 ประชาชนกลุ่มดังกล่ าวสามารถตรวจสอบสถานะการคัดกรองคุณสมบัติได้

ทางเว็ บไ ซต์ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยจะได้รับวงเงินสิ ทธิ์ครั้งแรก จำนวน 4,000 บาทในวันที่ 5 มี.ค. 2564 และสามารถใช้จ่ายวงเงินสิ ทธิ์ดังกล่าวผ่ านบัต รประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ Smart Card ผ่านผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการฯ

จะสามารถทราบผลก ารคั ดกรอ งคุณสมบั ติได้ในวันที่ 11 มี.ค. 2564 และจะมีการโอ นวงเงินสิทธิ์ให้กับผู้ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ
ในวันที่ 12 มี.ค. 2564เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการตร วจสอบความถูกต้องในฐานข้อมูลของผู้ขอสล ะสิ ทธิ์ดังกล่าว

ซึ่ งประชาชนต่างเสนอความคิดเห็นว่า หากมีเราชนะรอบ 2 อยากให้โอนจ่ ายทีเดียวเลย 7,000
ไม่ต้องรอจ่ ายเป็นอ าทิ ตย์ ซึ่งคงต้องรอติ ดต ามกันว่าจะเป็นอย่างไร หากมีเราชนะรอบ 2

สังคมออนไลน์