เตรียมพร้อม บัตรคนจน ลงทะเบียนรอบใหม่ ปี 64

ข่าวสำหรับ ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ล่าสุดมาแล้ว วันโอนเงินรอบแรก

เงื่อนไขการสมัครบัตรคนจนรอบใหม่
ผู้สมัครต้องเป็น คนสัญชาติไทยที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
ผู้สมัครที่ว่างงาน หรือมีรายได้ส่วนบุคคลต้องไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี
ผู้สมัครต้องไม่มีทรัพย์สินทางการเงิน

หากผู้สมัครต้องนำรายได้ต่อครัวเรือน นำมาประกอบการพิจารณาด้วย
หากมีรถยนต์มากถึง 2-3 คัน ถือว่าไม่สมควรได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ผู้สมัครที่มีหรือถือบัตรเครดิตอยู่ในมือ จะถูกนำมาพิจารณาประกอบ
เพราะตามปกติคนที่มีบัตรเครดิตตามเงื่อนไขของธนาคารแห่งประเทศไทย จะต้องมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือน
เท่ากับว่า มีรายได้ต่อปีเกินกว่า 100,000 บาทต่อปี

จะมีการปรับคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนบัตรฯ ใหม่ เพิ่มเติมคือ
จะพิจารณาจากรายได้รวมทั้งครอบครัว หารด้วยจำนวนสมาชิกในครอบครัว
ซึ่งต้องไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี โดยเกณฑ์การพิจารณารูปแบบใหม่นี้ออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาและป้องกันผู้ที่ไม่มีรายได้
หรือรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด
ดังนั้นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องกังวลว่า จะไม่ได้รับสิทธิ์ดังกล่าว
สถานที่สำหรับลงทะเบียนสมัครบัตรคนจนรอบใหม่ประจำปี63-64

หากทางรัฐบาลกำหนดวันลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่
สามารถเดินทางไปสมัครได้ ตามสถานที่ดังนี้
ธนาคารออมสิน ทุกสาขาทั่วประเทศ
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สำนักงานคลังจังหวัด 76 จังหวัด
สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร 50 เขต

 

เอกสารลงทะเบียนสมัครบัตรคนจนรอบใหม่
บัตรประชาชนตัวจริงของผู้ลงทะเบียนแบบ Smart Card
สำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาหน้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ลงทะเบียน
สำเนาบัตรประชาชนผู้รับอุปการะ(ถ้ามี)
ใบมอบอำนาจกรณีที่ตัวเองมาไม่ได้
บัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
สำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการ (ถ้ามี)
สำเนาเอกสารการลงทะเบียนว่าเป็นเกษตรกร (ถ้ามี)
ใบรับรองแพทย์
สำเนาหน้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ดูแล

สังคมออนไลน์