เงื่อนไขเราเที่ยวด้วยกัน รอบ 2 คนกลุ่มนี้

ข่าวดีมาแล้วสำหรับใครที่กำลังรอโครงการเราเที่ยวด้วยกันรอบ 2 สำหรับคนกลุ่มนี้
ล่าสุด คา ดว่าจะมีมาตรการ แจกเงินเที่ยว 5,000 บา ทต่อคน ในลักษณะช่วยค่าใช้จ่ าย
ส่วนต่างของการท่องเที่ยว

โดยจะสนับสนุนให้ผู้มีอ ายุ 55 ปีขึ้นไปออกเดินทางท่องเที่ ยวผ่านบริษัททัวร์นำเที่ยว

เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวในป ระเทศ

1. แจกเงิ นเที่ยว 5,000 บาทต่อคน จำนวน 1 ล้านคน
2. ผู้ที่ จะได้สิท ธิ 5,000 บาท มีเงื่อนไขอะไรบ้าง?

สำหรับเงื่อนไขหลัก ๆ ที่รัฐจะนำ
มาพิจารณาเลือกผู้ที่มี สิท ธิ ในโครงการเที่ยวไท ยวัยเก๋า ได้แก่

ต้องมี สัญชาติไทย

ต้องเป็นผู้มีอายุ 55 ปีขึ้นไป

 

3. โครงการนี้ยังไม่นำเข้า ครม. ต้องเสนอสภาพัฒน์ก่อน

ในส่วน ของโครงการ “เที่ยว ไทยวัยเก๋า”
ขณะนี้ยังไม่มีการนำมาตรก ารนี้เข้าเ สนอที่ประชุม ครม. เพราะยังต้องผ่านความเห็นชอบของสภาพั ฒน์
ตอนนี้ข้อเสนอทั้งหม ดได้ส่งไปยังกระท รวงการคลังแล้ว คาดว่ าจ ะมีความชัดเจนออกมามากขึ้นในเร็วๆ นี้เช่นกัน

 

4. เสนอขอ วั คซีนcv ฉี ดให้ผู้ป ระกอบการและแรงงานท่ องเที่ยว
จำนวน 5 หมื่นโดส
เ พื่อฉี ดให้ผู้ประก อบการและแรงงานท่องเที่ยวโดยเ ฉพาะ เป็นจำนวน 5 หมื่นคน
โดยวางแผนจะเริ่มฉี ดวัคซีนในจังหวัดท่อ งเที่ยวนำร่อง
ได้แก่ เชียง ใหม่ ชลบุรี ภูเก็ต กระบี่ และสุ ราษฎร์ธานี (ในพื้นที่สมุย พังงา เกาะเต่า) ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ร องรับนักท่องเที่ยวต่ างชาติเป็นหลักในสัดส่วนที่สูง

 

5. ขออนุมัติ Area Quarantine ในโรงแ รมขอ งแหล่งท่ องเที่ยว

กระทรวงการท่อง เที่ยวฯ ได้มีข้อเสนอต่อที่ประชุม ศบค.
เกี่ยวกับการขออนุมัติการจั ดทำแอเรียควอรันทีน
ในรูปแบบที่ให้นักท่ องเที่ ยวสามารถ ออกนอกห้องพักได้

สังคมออนไลน์