เงินกู้ฉุกเฉินให้เกษตรกร 10,000 บาn ดอกเบี้ย 10 บาnต่อเดือน

เป็นข่าวดีสำหรับเกษตรกรทั่วประเทศ เมื่อ ธกส. ได้มีการเปิดสินเชื่อรอบใหม่ กู้ 10,000 ดอกเดือนละ 10 บาทเท่านั้น

ทาง ธกส. ได้ประชาสัมพันธ์ผ่านเพจสำนักประชาสัมพันธ์เขตที่ 1

  • โดยมีเนื้อหาดังนีั

ธ.ก.ส.ออกมาตรการพักหนี้ช่วยเกษตรกรสู้โควิด-19 ระบาดระลอกใหม่ พร้อมปล่อยเงินกู้ฉุกเฉินให้เกษตรกรและครอบครัวเกษตรกรรายละ 10,000 บาท คิดดอกเบี้ย 10 บาทต่อเดือน

โครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับเกษตรกรและครอบครัวของเกษตรกร วงเงินรวม 20,000 ล้านบาท

  • วงเงินกู้รายละไม่เกิน 10,000 บาท
  • อัตราดอกเบี้ยคงที่เพียง 0.1% ต่อเดือน
  • กำหนดชำระคืนไม่เกิน 2 ปี 6 เดือนนับจากวันกู้
  • ไม่ต้องใช้หลักประกัน
  • แบ่งค่างวดชำระได้ตามความสามารถในการชำระคืน เช่น รายเดือน ราย 3 เดือน และราย 6 เดือน
  • พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือนแรกนับจากวันกู้
  • ขอสินเชื่อทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค.-30 มิ.ย. 64
สังคมออนไลน์