ออมสิน ให้กู้ 20,000-200,000 ไม่ต้องค้ำ แค่มีสมุดบัญชี

สินเชื่อออมสุขใจ ทางธนาคารออมสินนั้นเหมาะกับผู้ที่ต้องการสินเชื่อเงินให้กู้ยืม เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ ใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ หรือจะนำไปชำระหนี้สินอื่นๆ โดยทีวงเงินให้กู้ยืมที่สูง และยังไม่จำเป็นต้องต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันใดๆ ซึ่งวันนี้ทาง Bang jaab มีรายละเอียดการสมัคร กู้ยืมเงิน มาแนะนำกันตามนี้เลย

รายละเอียด กู้ยืมเงิน สินเชื่อออมสุขใจ

 • วงเงินให้กู้ยืม

1. ให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืน

2. ให้กู้ได้ไม่เกิน 5 เท่าของเงินออม ณ วันที่ยื่นกู้แต่ไม่เกินรายละ 200,000 บาท ดังนี้

 • ฝากเป็นรายวัน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือน และไม่น้อยกว่า 90 วัน วงเงินกู้สูงสด 50,000 บาท
 • ฝากเป็นรายสัปดาห์ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน และไม่น้อยกว่า 24 สัปดาห์ วงเงินกู้สูงสด 100,000 บาท
 • ฝากเป็นรายเดือน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 เดือน และไม่น้อยกว่า 1 ครั้งต่อเดือน วงเงินกู้สูงสด 200,000 บาท
คุณสมบัติผู้ กู้ยืมเงิน สินเชื่อออมสุขใจ

1. เป็นผู้กู้ที่มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

 • เป็นผู้ประกอบการรายย่อย เช่น ผู้ประกอบอาชีพค้าขาย บริการ และ ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อจำหน่าย
 • เป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น ลูกจ้างของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทเอกชน ที่มีเงินเดือนประจำ
 • เป็นผู้ที่ยังไม่ได้ประกอบอาชีพใดๆ ที่มีความตั้งใจจะประกอบอาชีพอิสระรายย่อย

2. เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี ในกรณีที่ผู้กู้มีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ต้องให้ผู้ปกครองจัดทำหนังสือให้ความยินยอมในการจัดทำนิติกรรมสัญญา

3. เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้

4. มีการออมเงินอย่างสม่ำเสมอ

5. ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน

วิธีสมัคร กู้ยืมเงิน สินเชื่อออมสุขใจ

 • ผู้ที่สนใจสมัคร สินเชื่อออมสุขใจ สามารถสมัครได้ที่ธนาคารออมสิน สาขาใกล้บ้านท่านทั่วประเทศ
 • ข้อมูลเพิ่มเติม สินเชื่อออมสุขใจ จากออมสิน
อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อออมสุขใจ

 • อัตราดอกเบี้ยและอัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ ให้เป็นไปตามประกาศธนาคารออมสิน เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน

ระยะเวลาการชำระคืน สินเชื่อออมสุขใจ

 • ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยไม่เกิน 8 ปี (96 งวด)

วิธีการคำนวณชำระคืน สินเชื่อออมสุขใจ

 • ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน
 • การคำนวณชำระหนี้แบบอัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate)

หลักประกัน กู้ยืมเงิน สินเชื่อออมสุขใจ

 • ใช้บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกเป็นหลักประกัน

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 1115

ขอบคุณ : ธนาคารออมสิน

สังคมออนไลน์