ออมสินใจดี ปล่อยกูเ 50,000 สินเชื่อโครงการใหม่

สถานการณ์ตอนนี้ ถือ ว่าผู้ได้รับผลกระทบมีกันทุกฝ่าย แต่อยู่ที่ใครโดนน้อยโดนมาก
วันนี้ มีข่าวดีจากธนาคารออมสินเห็นชอบ ออกสินเชื่อ สินเชื่อเพื่อแก้ไข
ช่วยเหลือคนเป็นหนี้นอกระบบ ออมสินพร้อมช่วยคนไทย ทำหนี้นอกระบบให้เป็นศูนย์

โดยสินเชื่อ โครงการ ธนาคาร ประชาชน เพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ นั้นเป็นสินเชื่อ เงินให้กู้ยืม
สำหรับคนที่เป็นหนี้นอกระบบ สามารถกู้ยืมเงินได้ ไม่เกิน 50,000 บาท/ราย และ
สามารถผ่อนจ่ายได้นานถึง 5 ปี กันเลยทีเดียว เราไปดูรายละเอียดกัน

วงเงินกู้

— ให้กู้ตามมูลหนี้ นอกระบบจริง และตามความสามารถ ในการชำระหนี้ ไม่เกิน รายละ 50,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย

— อัตรา ดอกเบี้ย คงที่ (Flat Rate) ร้อยละ 1 ต่อเดือน

ค่าธรรมเนียม
— มีค่าธรรมเนียม 100 บาท ต่อสัญญา

ระยะเวลาการชำระ
— ทางธนาคาร ออมสิน เปิดให้สามารถชำระคืน ในระยะเวลา ไม่เกิน 5 ปี

คุณสมบัติ
— ต้องเป็นผู้ที่ มีงานทำอยู่ มีรายได้
— เป็นคนสัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป เมื่อรวมอายุของผู้กู้กับระยะเวลา ที่ชำระ เงินกู้ ต้องไม่เกิน 65 ปี
— มีถิ่นที่อยู่แน่นอน มีสถานที่ ประกอบ อาชีพ สามารถ ติดต่อได้
— เป็นผู้ลงทะเบียน หนี้นอกระบบ (นร.1) สามารถลงทะเบียนได้ ในวันที่ขอกู้จาก ธนาคาร

เอกสารประกอบการขอกู้

— สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ผู้กู้ และ ผู้ค้ำประกัน
— เอกสาร แสดงรายได้ ในการประกอบ อาชีพ สมุดบัญชี เงินฝาก สลิปเงินเดือน (ถ้ามี)
— เอกสารรายรับ/รายจ่าย (ถ้ามี)
— รูปถ่ายสถานที่ ประกอบอาชีพ
— กรณีใช้ หลักทรัพย์ ค้ำประกัน นำสำเนาหลักทรัพย์ ที่จะค้ำประกัน ไปด้วย

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถ ติดต่อได้ที่ ธนาคาร ออมสิน ทุกสาขาทั่วประเทศ

โทรศัพท์ 1115

สังคมออนไลน์