ออมสินปล่อยสินเชื่อ 50,000 บาท ไม่ต้องมีคนค้ำ ปี 2564

วันนี้ทางทีมงานสังคมออนไลน์ มีสินเชื่อดีๆมาบอก ซึ่งจะตอบโจทย์คนที่กำลังประสบปัญหาด้านการเงิน หรือ กำลังขาดสภาพคล่อง ด้วยภาวะต่างๆ

สำหรับโครงการออมสินปล่อยสินเชื่อ 50000 ปี 64 ล่าสุดตัวนี้ มีรายละเอียดเงินกู้ คือ

1. วงเงินกู้ ออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000 ปี 64 ไม่เกินรายละ 200,000 บาท

2. ระยะเวลาการกู้

  • การกู้ระยะสั้น ให้มีการทบทวนวงเงินในทุกๆปี
  • การกู้ระยะยาว
  • วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท ไม่เกิน 3 ปี
  • วงเงินกู้ 50,001-100,000 บาท ไม่เกิน 5 ปี
  • วงเงินกู้ 100,001-200,000 บาท ไม่เกิน 8 ปี
3. หากต้องการชำระคืนช้ากว่ากำหนด ต้องมีหลักทรัพย์ในการค้ำประกัน คือ

  • หลักทรัพย์ค้ำประกันเต็มวงเงิน ได้ไม่เกิน 8 ปี
  • หลักประกันทางธุรกิจเต็มวงเงิน ได้ไม่เกิน 5 ปี

4. อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 1 ต่อเดือน หรือเป็นไปตามที่ธนาคารออมสินกำหนด

5. ต้องใช้หลักประกันในการกู้ยืม อย่างใดอย่างหนึ่ง อาทิ บุคคล หลักทรัพย์ หรือ หลักประกันทางธุรกิจ

สำหรับสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน 2564 สามารถทำการสมัครได้ตลอด โดยไม่มีกำหนด โดยผู้สมัคร ออมสินปล่อนสินเชื่อ 50000 จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. เป็นผู้ประกอบการรายย่อย เช่น ค้าขาย บริการ และ ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อจำหน่าย

2. เป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ลูกจ้างหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทเอกชน

3. เป็นผู้ที่ยังไม่ได้ประกอบอาชีพใดๆ และต้องมีความตั้งใจจะประกอบอาชีพอิสระรายย่อย
4. เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อประกอบกัระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี

5. มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้สะดวก

6. มีสถานที่ประกอบอาชีพและที่อยู่อาศัยแน่นอน

7. เปิดบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียก ณ สาขาของธนาคารออมสินที่ยื่นขอกู้เงิน

8.ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน

เพียงแค่คุณมีคุณสมบัติตามนี้ ก็สามารถสมัครลงทะเบียนออมสินปล่อยสินเชื่อ 50000 สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนได้แล้ว โดยสามารถสมัครได้ที่สาขาของธนาคารออมสินทั่วประเทศ

สำหรับผู้ที่จะขอสินเชื่ออย่าลืมอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนนะคะ

สังคมออนไลน์