ออมสินช่วยปิดหนี้ สินเชื่อประชาชนเพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบให้ยืม 50,000 บ

เรียกว่าช่วงสถานการณ์ cv 19 ที่ทำให้หลายๆที่ถูกปิด หลายๆที่ก็ถึงขั้นแย่กันไปตามๆกัน
เนื่องด้วยสถานกราณ์ล่าสุด ก็มี มารอบ 2 ทำให้หลายคนต้องหาเงินมาใช้ วันนี้เราเลยพาไปดูสินเชื่อจาก ออมสิน

ใครเป็นหนี้ ออมสินช่วยปิดหนี้ โครงการปิดหนี้นอกระบบ
สินเชื่อธ.ประชาชนเพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบให้ยืม 50,000 บาท สมัครได้ทุกคน

จุดเด่น
เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบที่เกิดจากการประกอบอาชีพ
หรือการอุปโภคบริโภค แต่ต้องไม่เป็นการนำไปชำระ (Re-Finance) หนี้ในระบบ

รายละเอียดสินเชื่อ
วงเงินกู้
ให้กู้ตามมูลหนี้นอกระบบจริง และตามความสามารถในการชำระหนี้ ไม่เกินรายละ 50,000 บาท

ระยะเวลาการชำระ
ชำระคืนในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี

คุณสมบัติ
เป็นผู้ที่มีการประกอบอาชีพ มีรายได้
สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เมื่อรวมอายุของผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 65 ปี
มีถิ่นที่อยู่แน่นอน มีสถานที่ประกอบอาชีพ สามารถติดต่อได้
เป็นผู้ลงทะเบียนหนี้นอกระบบ (นร.1) สามารถลงทะเบียนได้ในวันที่ขอกู้จากธนาคาร

 

เอกสารประกอบการขอกู้
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน
เอกสารแสดงรายได้ในการประกอบอาชีพ สมุดบัญชีเงินฝาก สลิปเงินเดือน (ถ้ามี)

เอกสารรายรับ/รายจ่าย (ถ้ามี)
รูปถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพ
กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน นำสำเนาหลักทรัพย์ที่จะค้ำประกันไปด้วย
ติดต่อได้ที่ ธนาคารออมสินใกล้บ้าน

ที่มา https://www.gsb.or.th/gsb_govs/resolve-debt/

สังคมออนไลน์