สินเชื่อใหม่ เอนกประสงค์ ดำรงชีพ ทุกอาชีพกู้ได้ 10,000 – 300,000 บาท

ล่าสุดสำหรับธนาคารออมสินได้ออกมาปล่อยสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือประชาชนแล้ว
มาดูรายละเอียดการสมัครสินเชื่อนี้กันเลย

คุณสมบัติผู้กู้

เป็นบุคคลสัญชาติไทย
เป็นบุคคลที่มีอาชีพและรายได้ที่แน่นอน
มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินคืน ต้องไม่เกิน 65 ปี

เอกสารการขอสินเชื่อ

บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ
สำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้
สำเนาใบสำคัญการสมรส หรือสำเนาใบแสดงการหย่า หรือสำเนามรณบัตรผู้สมรส
หนังสือรับรองเงินเดือน สำเนาใบสำคัญการจ่ายเงินเดือน และสำเนาสมุดบัญชีเงินเดือน
หนังสือรับรองการเป็นข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/องค์กรธุรกิจเอกชน
บัญชีเงินฝากแสดงรายการย้อนหลัง 6 เดือน หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ
หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน (กรณีหน่วยงานหักเงินนำส่งชำระหนี้)

กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน ให้กู้ยืมสูงสุดถึง 300,000 บาท

ระยะเวลาชำระหนี้

กรณีเงินกู้ไม่เกิน 300,000 บาท ระยะเวลาชำระเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 7 ปี หรือ 84 เดือน
กรณีเงินกู้เกิน 300,000 บาท ระยะเวลาชำระเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 25 ปี

 

 

ติดต่อสอบถามได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ Call Center โทร.1115

 

สังคมออนไลน์