สินเชื่อออมสิน พ่อค้าแม่ค้า สินเชื่อประชาชนสุขใจ วงเงิน 10,000 – 200,000 ต่อคน

สินเชื่อดีๆจากธนาคารออมสินมาอีกแล้วครับ
สำหรับ ใครทำงาน อิสระ หรือ ค้าขาย เรามี สินเชื่อดีๆ มาแนะนำ
เป็น สินเชื่อประชาชนสุขใจ โดย ธนาคาร ออมสิน ใจดีให้เงินกู้ยืม สูงสุดถึง 200,000 บาท
ให้กู้ได้ ตามความสามารถ ของท่าน โดย เมื่อรวม จำนวน เงินกู้ คงเหลือ ตามสัญญาเดิม

 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

1. กู้ไม่เกิน 50,000 บาท เป็นบุคคล ที่ธนาคาร ให้ความเชื่อถือ มีอาชีพ รายได้แน่นอน เดือนละ 9,000 บาทขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 1 คน

2. กู้ตั้งแต่ 50,001 -200,000 บาท

เป็นบุคคลที่ธนาคารให้ความเชื่อถือ มีอาชีพรายได้แน่นอน เดือนละ 9,000 บาทขึ้นไปไม่น้อยกว่า 2 คน
เเละเป็นผู้มีอาชีพและรายได้แน่นอนตั้งแต่ เดือนละ 20,000 บาทขึ้นไปไม่น้อยกว่า 1 คน

อัตรา ดอกเบี้ยและอัตราดอกเบี้ย กรณีที่ท่านผิดนัดไม่ชำระหนี้หรือชำระหนี้ไม่ทันให้เป็นไปตามประกาศกำหนดคุณสมบัติผู้กู้ยืมเงิน

– เป็นผู้ ประกอบการ รายย่อย, ค้าขาย กับบริการ และ ผลิต สินค้า อุปโภค บริโภค เพื่อจำหน่าย

– เป็นผู้มี รายได้ ประจำ, ข้าราชการ, ทหาร, ตำรวจ ลูกจ้างของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทเอกชน

– เป็นผู้ที่ยังไม่ได้ ประกอบอาชีพใดๆ ที่มีความตั้งใจ จะประกอบอาชีพ อิสระรายย่อย

– เป็นบุคคลธรรมดา มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป สัญชาติไทย และ เมื่อรวม อายุผู้กู้ กับระยะเวลา ที่ชำระเงินกู้ อายุต้องไม่เกิน 60 ปี

 

– กรณี ที่ผู้กู้มีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ต้องให้ผู้ปกครอง จัดทำหนังสือ ให้ความยินยอม

– มีที่อยู่อาศัย หรือ ที่ทำงาน ที่แน่นอนสามารถติดต่อได้ง่าย

– ต้องไม่เป็น ลูกจ้าง พนักงาน ของธนาคาร ออมสิน

– ต้องไม่เป็น ผู้กู้สินเชื่อ พัฒนาองค์กรชุมชน

หลักประกันเงินกู้

– กรณีใช้คน ค้ำประกัน ผู้ค้ำประกัน ต้องมี คุณสมบัติ ดังนี้

– มีอายุ ครบ 20 ปีขึ้นไป

– มีบ้านที่อยู่อาศัย ถาวร ที่ติดต่อได้

– ไม่ได้เป็นพนักงาน ของธนาคาร ออมสิน

– ค้ำประกัน ผู้กู้ได้ ไม่เกิน 2 สัญญา เมื่อรวมทุกสัญญาแล้ว ต้องไม่เกิน 200,000 บาท

 

ระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้

– วงเงิน ไม่เกิน 50,000 บาท ให้กู้ได้ ไม่เกิน 3 ปี (36 งวด)

– วงเงิน 50,001 – 100,000 บาท ให้กู้ได้ ไม่เกิน 5 ปี

– วงเงิน 100,001 – 200,000 บาท ให้กู้ได้ ไม่เกิน 8 ปี

ที่มา https://www.gsb.or.th/gsb_govs/happy-people-loan/

 

สังคมออนไลน์