สินเชื่อหมุนเวียนประกอบอาชีพ กู้ได้ 10,000-200,000 บาท

ออมสิน สินเชื่อหมุนเวียนประกอบอาชีพ กู้ได้ 10,000-200,000 บาท
ประชาชนหลายๆคนตอนนี้คงเจอสถานการณ์ ผลกระทบจาก cv-19 อยู่ตอนนี้
ทำให้ธุรกิจหลายๆอย่างต้องปิดตัวไป แต่ใครที่ยังอยู่ฟังทางนี้ทางด้านออมสินได้ออกสินเชื่อตัวนี้

จะใช้ประกอบอาชีพ หรือใช้ดำรงชีพ ออมสินก็จัดให้

เงื่อนไขผู้กู้
– เพื่อเป็นเงินทุนประกอบธุรกิจ
– เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ
– เป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ
– ชำระหนี้สินอื่นๆ

คุณสมบัติผู้กู้
– มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
– รายย่อย เช่น ผู้ประกอบอาชีพค้าขาย บริการ และ ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อจำหน่าย
– รายได้ประจำ เช่น ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ลูกจ้างของหน่วยงานราชการ
– เป็นผู้ที่ยังไม่ได้ประกอบอาชีพใด ๆ ที่มีความตั้งใจจะประกอบอาชีพอิสระรายย่อย
– เป็นบุคคลธรรมดาอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ สัญชาติไทย
– ในกรณีที่ผู้กู้มีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ต้องให้ผู้ปกครองจัดทำหนังสือให้ความยินยอม

– เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้
– มีสถานที่ประกอบอาชีพ
– เปิดบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียก ณ สาขาที่ยื่นขอกู้เงิน
– ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร
– ต้องไม่เป็นผู้กู้สินเชื่อพัฒนาองค์กรชุมชน

จำนวนเงินให้กู้
– ให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืน
– วงเงินกู้สูงสุดรายละ 200,000 บาท

ระยะเวลาชำระคืน
– วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท >> ให้กู้ได้ไม่เกิน 3 ปี (36 งวด)
– วงเงินกู้ตั้งแต่ 50,001-100,000 บาท >> ให้กู้ได้ไม่เกิน 5 ปี (60 งวด)
– วงเงินกู้ตั้งแต่ 100,001-200,000 บาท >> ให้กู้ได้ไม่เกิน 8 ปี (96 งวด)
– หากผู้กู้ประสงค์ชำระคืนเงินกู้เกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด ให้ใช้หลักประกันการกู้เงินดังนี้
– หลักทรัพย์ค้ำประกันเต็มวงเงิน >> ให้กู้ได้ไม่เกิน 8 ปี (96 งวด)
– หลักประกันทางธุรกิจเต็มวงเงิน >> ให้กู้ได้ไม่เกิน 5 ปี (60 งวด)

หลักประกัน
– บุคคลค้ำประกัน ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

อัตราดอกเบี้ย
เป็นไปตามที่ธนาคารประกาศกำหนด

หากท่านไหนสนใจติดต่อได้ที่ ธ.ออมสินใกล้บ้าน

สังคมออนไลน์