สมัครสินเชื่อออมสุขใจ ให้ยืม 50,000 ได้ทุกอาชีพ รายละเอียดดังนี้

ออมสุขใจ จากธนาคารออมสิน รายละเอียดและคุณสมบัติต้องใช้อะไรบ้าง มาติดตามอ่านเพิ่มเติมข้างล่างกันได้เลย

จุดเด่นของสินเชื่อ

1. เพื่อเป็นเงินทุน

2. เป็นเงินทุนหมุนเวียน ในการประกอบอาชีพ

3. เป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็น

4. ชำระหนี้สินอื่นๆ

รายละเอียดสินเชื่อ จำนวน เงินให้กู้ยืม ให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืน ให้กู้ได้ไม่เกิน 5 เท่าของเงินออม ณ.วันที่ขอกู้ แต่จะไม่เกินรายละ 200,000 บาท ดังนี้

1. ฝากเป็นรายวัน ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือน และไม่น้อยกว่า 90 วัน มีวงเงินกู้สูงสด 50,000 บาท

2. ฝากเป็นรายสัปดาห์ ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน และไม่น้อยกว่า 24 สัปดาห์ มีวง เงินกู้สูงสด 100,000 บาท

3. ฝากเป็นรายเดือน ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 เดือน และไม่น้อยกว่า 1 ครั้งต่อเดือน มีวงเงินกู้สูงสด 200,000 บาท
ทั้งนี้เมื่อรวมจำนวน เงินกู้คงเหลือตามสัญญาเดิมของสินเชื่อ โครงการธนาคารประชาชนทุกประเภทกับจำนวนเงินกู้ที่ขอในครั้งนี้ ณ.วันที่ทำนิติกรรมสัญญาต้องไม่เกิน 200,000 บาทต่อราย

อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยและอัตราดอกเบี้ยกรณีที่ผิดนัดไม่มาชำระหนี้ให้เป็นไปตามประกาศธนาคารออมสิน เรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน

1. การชำระคืนเงินกู้ระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้

2. ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ และดอกเบี้ยไม่เกิน 8 ปี (96 งวด)

วิธีการคำนวณการชำระคืนเงินกู้

  • ชำระเงินต้น และดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน
  • การคำนวณชำระหนี้ แบบอัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate)

รายละเอียดการสมัครและคุณสมบัติ เป็นผู้มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

1. เป็นผู้ประกอบการรายย่อย อย่างเช่นผู้ประกอบอาชีพค้าขาย บริการและผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อใว้จำหน่าย

2. เป็นผู้มีรายได้ประจำอย่างเช่น ลูกจ้างของหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทเอกชน ที่มีเงินเดือนประจำ

3. เป็นผู้ที่ยังไม่ได้ประกอบอาชีพใดๆ ที่มีความตั้งใจจะประกอบอาชีพอิสระรายย่อย
4. เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้จะต้องไม่เกิน 60 ปี ในกรณีที่ผู้กู้มีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ต้องให้ผู้ปกครองจัดทำหนังสือให้ความยินยอม ในการจัดทำ นิติกรรมสัญญา

5. เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน ที่สามารถติดต่อได้สะดวก

6. มีการออมเงิน อย่างสม่ำเสมอ

7. ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการ

หลักประกันเงินกู้ใช้บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกเป็นหลักประกัน

ท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้ที่ ธนาคารออมสิน ทุกสาขาใกล้บ้านคุณ

ขอขอบคุณ : ธนาคารออมสิน

สังคมออนไลน์