วิธีสมัครสินเชื่อ รอบใหม่ เสริมพลังฐานราก ออมสิน วงเงิน 50,000 บาท

ข่าวดีสำหรับผู้ที่ต้องการเงินเพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน วันนี้ทาง
ธนาคารออมสิน เปิดลงทะเบียนให้ประชาชนสามารถกู้เงินกับ
โครงการ สินเชื่อเสริมพลังฐานราก กำหนดวงเงินสูงสุดอยู่ที่ 50,000 บาทต่อราย

วิธีลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานรากธนาคารออมสิน
วงเงิน 50,000 บาท ไม่ต้องค้ำประกัน ฟรีเงินต้นดอกเบี้ย 6 เดือนแรก ได้ดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อ เสริมพลังฐานราก
ต้องเป็นผู้ประกอบการรายย่อย / เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ผู้ประกอบอาชีพค้าขาย บริการ อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
ต้องเป็นเป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น พนักงาน/ลูกจ้างหน่วยงานเอกชน ที่มีเงินเดือนประจำ อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
ต้องเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้
ต้องไม่เป็นลูกจ้าง หรือ พนักงานธนาคารออมสิน

ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับรายได้ประจำจากหน่วยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
ต้องใช้ในการกู้เงินเพื่อใช้ในการลงทุน/ซื้อ/ซ่อมแซม อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาชีพ
หรือ เพื่อใช้เป็นเงินทุนสำรองสำหรับการดำรงชีวิตในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากภัยทางเศรษฐกิจ
ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ คือ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2563
ผู้ที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อ จะได้รับเงินผ่านบัญชีเงินฝากที่ใช้เป็นบัญชีคู่โอนสำหรับหักชำระสินเชื่อ

 

เอกสารใช้ในการขอกู้เสริมพลังฐานราก

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี) ของผู้กู้และคู่สมรส
เอกสารแสดงสถานภาพ เช่น สำเนาใบสำคัญการสมรส (ถ้ามี)
สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคารออมสิน / บัญชีเงินฝากพื้นฐาน
เอกสารแสดงรายได้เดือนล่าสุด เช่น บัญชีรายรับ-รายจ่าย ประมาณการรายได้ เป็นต้น
ไม่ต้องตรวจกิจการ

 

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี) ของผู้กู้และคู่สมรส
เอกสารแสดงสถานภาพ เช่น สำเนาใบสำคัญการสมรส (ถ้ามี)
สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคารออมสิน / บัญชีเงินฝากพื้นฐาน
เอกสารแสดงรายได้ เช่น สลิปเงินเดือน / หลักฐานการรับเงินเดือน เดือนล่าสุด
เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) เดือนล่าสุด

 

 

สังคมออนไลน์