ผอ.กองสลากฯ ยืนยัน ไม่เจอลอตเตอรี่ขายเกิน 80 บาท

ทุกวันนี้ ปัญห ๅที่คนไทยต่ๅ งได้พบในทุกๆครั้งที่ ซื อ สลๅก จากรัฐ บๅล
โดยล่ๅสุดผอกองสลๅกได้ออกมายืนยันตรวจสอบ ไม่เจอ ที่ไหน ขๅย ล อตเต อ รี่ป เกิน 80 บๅท

โดยทๅงผอ. กองสลๅกได้ออกมายืนยันเองขๅยสลๅก จๅกกๅรสำรวจยังไม่พ บว่า
มีการขๅยสลากกินแบ่ง เกินกว่ารๅคๅ จากการตรวจสอบในพื้นที่พบว่ารๅคๅขๅยสลๅกที่จำหน่ๅยตๅมแผงต่างๆ
ใบเดี่ ย วรๅคๅ 80 บาท ถ้าตรวจสอบแล้วมีขๅยเกินรๅคๅจึงได้กำหนดมาต รกๅรบทลงโท ษ
สำหรับผู้ที่มีพฤติกรรมดังกล่ๅวแล้ว โท ษปรับไม่เกิน 10,000 บๅท

ส่วนกรณีที่ระบุว่า สลากเกินราคาเกิดจากการที่ผู้ได้รับโควตาสลากนำไปขายต่อให้พ่อค้าคนกลาง
เพื่อรวมชุดและนำไปจำหน่ายต่อในราคาแพงนั้น ตนขอเรียนว่า เนื่องจากที่ผ่านมาไม่มีการกำหนด
บทลงโทษเกี่ยวกับพ่อค้าคนกลาง จึงได้เสนอประเด็นการกำหนดบทลงโทษผู้ที่มีพฤติกรรมดังกล่าว
ในร่างพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงในปัจจุบัน

 

 

อย่างไรก็ตามหากพบเจอขายเกินราคา สามารถแจ้งได้เลยผอ.กองสลากฯ
ชี้ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลบวกค่าบริการ 10 – 20 บาทไม่ได้ ผิ ดเงื่อนไข ด้าน โฆษก พร้อมจับตาขายสลากผ่านออนไลน์
เปิดเผยว่า การขายสลากราคา 80 บาท แต่ไปคิดบริการเพิ่ม 10-20 บาทนั้น กองสลากถือว่าการขายแบบนี้ผิดเงื่อนไข
ไม่สามารถทำได้

 

ทั้งนี้ การให้รางวัลนำจับ ถือเป็นไปตามกรอบทั่วไป ที่อิงตามกฎหมายการพนั น และทำมาแล้ว 6 ปี ดังนั้น
จึงไม่ได้เป็นการจูงใจให้ประชาชนไปชี้ช่องจับ แต่เป็นกรอบของการป้องปรามการขายสลากเกินราคา

โดยขณะนี้ สำนักงานสลากฯ กำลังดูแนวทางการขายสลากผ่านออนไลน์
เพราะเป็นห่วงว่าประชาชนจะได้สลากตามที่ซื้อหรือไม่ และยังเป็นข้ออ้างในการขายเกินราคา
จึงต้องตรวจสอบผู้โพสขายออนไลน์ ที่อ้างว่า เป็นตัวกลางระหว่างผู้ซื้อ กับผู้ขาย จึงต้องคิดค่าบริการ
และกรณีคนที่ไปฝากขาย จะถือเป็นการขายช่วง ก็ถือเป็นว่าผิดกฎของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

 

สังคมออนไลน์