บัตรใบเดียวรับ 15,000 บาท

เรียกได้ ว่า มีประเด็นในทุกๆวันสำหรับ การเยียวยาของรัฐบาลที่หลายๆ
คนออกมาแสดงความคิดเห็นว่า มันไม่ครอบคุม ยุ่งยากในการช่วยเหลือประชาชน

โดยมีท่าาน ศ.ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช อดีตรั ฐมนตรีว่าการกระทร วงการคลัง อดีต รัฐมนตรีว่าการกระทรว งศึกษา

โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการได้รับ เงิ นเยี ยวย า จากรั ฐบ าลในทุกโครงการที่ได้รับความเดื อดร้ อน

โดยระบุว่า มีบัตรประชาชนไทย ควรได้เงิ นชดเชยเท่ากันทุกคน

1. รั ฐบ าลไทยใช้ เงิ นเยี ยวย า จำนวนมากถึง 1.9 ล้านล้านบ าท คิดเป็น 11.4% ของผลผลิตของช าติ (GDP) เพื่อแก้วิก ฤติ

โดยเป็นเงิ นกู้ถึง 1 ล้านล้านบ าท ประชาชนไทยทุกคน ต้องร่วมกันเป็นหนี้เพิ่มขึ้น ซึ่งจะต้องเก็บภ าษีในอนาคตมาใช้คืน

2. รั ฐบ าลมีเป้าหมายกู้เงิ นสินเ ชื่อ เพื่อมาชดเชย เป็น เงิ นเยี ยวย า ประชาชน 600,000 ล้านบ าท และฟื้นฟูเศร ษฐกิจ 400,000 ล้านบ าท

 

3. วิธีการจ่ าย เงิ นเยี ยวย าเร าไ ม่ทิ้ งกัน ของรั ฐบ าล มีเงื่ อนไขยุ่ งย ากมาก ชดเชยประชาชนแต่ละคนไ ม่เหมือนกันและไ ม่เท่ากัน

4. การชดเชยแร งงาน ในระบบประกันสังคมก็ยิ่งยุ่ งย ากใ หญ่ ล่ าช้าและไ ม่เท่าเทียม

 

5. การชดเชยเกษตรกร หรือเ งิน เยี ยวย าเกษตรกร กลับชดเชยให้เป็นต่อครอบครัว ซึ่งลักลั่นกับกรณีเยี ยวย า

6. กรณีนี้ เห ตุเกิ ดจากวิก ฤติ ทั่วโลก ประชาชนไทยทุกคนได้รับผลกระทบ รั ฐบ าลจึงควรชดเชยและจ่ าย เงิ นเยี ยวย า

 

สังคมออนไลน์