ธ.ออมสิน ใจดีให้ยืม 10,000 ไม่ใช้หลักทรัพย์

วันนี้ทางทีมงานสังคมออนไลน์ มีสินเชื่อดีๆมาบอก ซึ่งจะตอบโจทย์คนที่กำลังประสบปัญหาด้านการเงิน หรือ กำลังขาดสภาพคล่อง ด้วยภาวะต่างๆ

สินเชื่อเงินให้กู้ยืม ไทรทองอเนกประสงค์ จากธนาคารออมสิน มีจุดเด่นคือ ให้ลูกค้าได้ใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ยิ่งขึ้น ด้วยสินเชื่อเงินให้กู้ยืม ไทรทองอเนกประสงค์ รายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติ

 • เป็นบุคคล ที่มีอาชีพและรายได้ที่แน่นอน
 • มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ เมื่อรวมอายุของผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินคืน จะต้องไม่เกิน 65 ปี

หลักประกันในการกูเงิน

 • ในกรณีที่ใช้บุคคลค้ำประกัน
 • ให้ใช้บุคคลมาค้ำประกันได้มากกว่า 1 คน ผู้ค้ำต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. มีอายุ 25 ปีขึ้นไป เมื่อรวมอายุผู้ค้ำประกันกับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ จะต้องไม่เกิน 60 ปี

2. มีที่อยู่แน่นอนสามารถติดต่อได้
จุดประสงค์

1. ให้กู้เพื่อการอุปโภคและบริโภค

2. ให้กู้เพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น (ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการอุปโภคบริโภค)

3. ให้กู้เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ ที่ไม่ใช่ในการลงทุนเพื่อการประกอบธุรกิจ

อัตตรากู้ยืม

1. กรณีที่ใช้บุคคลมาค้ำประกัน

 • ให้กู้ได้ไม่เกินรายละ 300,000 บาท

2. กรณีที่ใช้หลักทรัพย์มาค้ำประกัน

 • ให้กู้ได้ไม่เกินรายละ 10,000,000 บาท

มีหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

 • ให้กู้ได้ไม่เกิน 90% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ ที่ดินพร้อมอาคาร
 • ให้กู้ได้ไม่เกิน 85% ของราคาประเมิน ห้องชุด
 • ให้กู้ได้ไม่เกิน 80% ของราคาประเมิน ที่ดิน
อัตรดอกเบี้ย

 • ให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • ระยะเวลาในการชำระเงินคืน
 • ไม่เกิน 25 ปี นับแต่เดือนที่ต้องชำระเงินกู้และดอกเบี้ยในงวดแรก ตามที่กำหนดภายในสัญญา โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

1. เงินกู้จากธนาคารไม่เกิน 300,000 บาท สามารถชำระเงินกู้ได้ไม่เกิน 7 ปี

2. เงินกู้จากธนาคารเกิน 300,000 บาท สามารถชำระเงินกู้ได้ไม่เกิน 25 ปี

เงื่อนไข

1. ข้าราชการ ที่มีเงินเดือน ตั้งแต่ 18,000 บาท ขึ้นไป

2. เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานองค์กรของรัฐ เจ้าหน้าที่ หรือพนักงานของหน่วยงานภาครัฐ ที่มีเงินเดือน ตั้งแต่ 25,000 บาท

3. พนักงานผู้มีรายได้ประจำของบริษัทเอกชน ที่มีความมั่นคง และมีเงินเดือน ตั้งแต่ 30,000 บาท

4. ผู้ประกอบการอาชีพอิสระ ที่มีรายได้เฉลี่ย ไม่น้อยกว่าเดือนละ 30,000 บาท

สำหรับท่านไดที่สนใจสินเชื่อเงินให้กู้ยืม ไทรทองอเนกประสงค์ จากธนาคารออมสิน สามารถติดต่อได้ที่ ธนาคารออมสินทุกสาขาใกล้บ้านคุณ

สังคมออนไลน์