ชาวบ้านโว ย ราค าแพ งขึ้น เราช นะ ทำพิ ษ

เรียกได้ ว่า มีดี ก็ต้องมีเสี e สำหรับ โคร งการ เราชนะ ที่ตอนนี้
ทำเอาสินค้าหลายๆอย่าง บวกราคนฉวยโอกาศกันยกใหญ่

 

ด้าน ผู้ใช้ เราช นะ ดาหน้าออกมาโวย ราค าสินค้ า ทำไมปรับแพ งขึ้นแบบไร้สาเหตุ

เราชนะ เริ่มจ่ายเ งินให้ประชาชนได้ใช้จ่า ยเพื่อบรรเท าปัญ หาเศรษ ฐกิ จในช่วงนี้ ที่เกิดจากผ ลกระท บของc v 1 9

รอบใหม่ โดยขณะนี้มีผู้ที่ได้รับเ งินแล้ว 2 กลุ่ม คือ 1.ผู้ถือบัต รสวั สดิการแห่งรั ฐ และ 2.ผู้เข้าร่วมโครง การ คนละครึ่ง, เราเที่ยวด้วยกัน

 

หลังจากได้รับเ งินไปแล้ว มีเสียงสะท้อนจากผู้บริโภคจำนวนมากในหลายจังหวัดถึงประเด็นสินค้ าที่มีการปรับตัวสูงขึ้น

 

แต่ส่วนใหญ่ต่างออกมาบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า ราค าสินค้ าปรับเปลี่ยนไปจากเดิมจนรู้สึกได้

 

 

ถ้าเจอของแพง แจ้ง หรือร้องเรียนโดยตรงได้ที่ กรมการค้าภายใน สายด่วน 1569 , www.dit.go.th

 

สังคมออนไลน์